Statuten

Opgesteld te Leuven, 20 Februari 2002

I.               Benaming, doel, duur
Art.   1 : De feitelijke vereniging zal de naam dragen van Vereniging van Assistenten Klinische Biologie Leuven of VAKB.
Art.   2 : Het secretariaat is gevestigd te: Laboratoriumgeneeskunde, CDG 07, Herestraat 49, UZ Gasthuisberg te 3000 Leuven.
Art.  3 : De vereniging heeft als doel te ijveren voor een degelijke wetenschappelijke opleiding, aangepaste werkvoorwaarden en een aangepaste financiële vergoeding voor de assistenten in opleiding Klinische Biologie. De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben. Verder wil de vereniging, door de organisatie van sociale activiteiten, ook de paraprofessionele contacten tussen de leden bevorderen.
De leden verbinden zich ertoe de naam VAKB niet te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit artikel.
Art.   4 : De duur van de vereniging is onbepaald. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden. Tot ontbinding kan enkel worden overgegaan indien op een algemene vergadering hiervoor een tweederde meerderheid bestaat.

II.             Leden, bijdrage, lidmaatschap
Art.  5 : De vereniging bestaat uit actieve leden. Op de ledenlijst staan de actieve leden vermeld. Kunnen in aanmerking komen als actieve leden, alle houders van het diploma van apotheker, die met het oog op een erkenning als apotheker – specialist in de Klinische Biologie, een verdere opleiding volgen met een door het ministerie van volgezondheid erkend stageplan, gecoördineerd vanuit het UZ Leuven. Kunnen eveneens in aanmerking komen als actieve leden, alle houders van het diploma arts die met het oog op een erkenning als arts – specialist in de Klinische Biologie, een verdere opleiding volgen met een door het ministerie van volksgezondheid erkend stageplan, gecoördineerd vanuit het UZ Leuven. Het aantal actieve leden is onbepaald, doch mag niet minder zijn dan vier. Actieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.
Art.  6 : Iedereen die volgens artikel 5 in aanmerking komt om lid te worden, wordt bij de start van het nieuwe werkingsjaar uitgenodigd om als actief lid te worden aangenomen. Door het aanvaarden van het lidmaatschap, aanvaarden de leden alle bepalingen zoals vastgelegd in deze statuten. De kandidaat ondertekent bij inschrijving een bepaling waarin hij bevestigt de statuten te kennen en te ondertekenen. Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar en is jaarlijks hernieuwbaar zolang de kandidaat aan de voorwaarden voldoet uit artikel 5.
Art.  7 : Het lidmaatschap kan ten allen tijde door het betrokken lid schriftelijk worden opgezegd. De algemene vergadering kan een lid uitsluiten mits 2/3 meerderheid bij de aanwezige leden en mits de intentie daartoe kenbaar werd gemaakt bij de aankondiging voor deze algemene vergadering.
Art   8 : De bijdrage van de actieve leden wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur. Bij uittreding kan dit bedrag nooit teruggevorderd worden.
Art.  9 : Personen kunnen op voordracht van het bestuur van de vereniging, ter vervulling van specifieke opdrachten, als buitengewone leden (adviserend), tijdelijk en zonder stemrecht, erkend worden op basis van hun deskundigheid ter zake. Het bestuur van de vereniging kan waarnemers op de bijeenkomst der vereniging toelaten en deze kunnen het woord voeren over een welomschreven onderwerp.
De vereniging is zelfstandig. Bij akkoord der algemene vergadering kan het bestuur contact nemen en samenwerken met andere organisaties om de hoger bepaalde doelstellingen vlotter te realiseren zonder dat die samenwerking de zelfstandigheid der organisatie mag aantasten.

III.           De algemene vergadering
Art.  10: De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle actieve leden. Deze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander actief lid, niet door derden. Elk actief lid mag slechts één ander actief lid vertegenwoordigen mits in het bezit van een gedagtekende en ondertekend volmacht. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen en wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. Bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door een ander bestuurslid. De algemene vergadering kan worden samengeroepen op eenvoudig verzoek van 1 of meerdere leden. Mits bij het bestuur een schriftelijke aanvraag  wordt ingediend ondertekend door ten minste 25% van de actieve leden is dit verzoek dwingend en moet de algemene vergadering binnen de twee weken samenkomen. Ook de algemene vergadering zelf kan een datum vastleggen voor een volgende algemene vergadering.
Art.  11: Het bestuur van de vereniging roept de algemene vergadering samen door alle leden minstens 3 werkdagen op voorhand via electronische post uit te nodigen. Het bestuur zoekt hiervoor naar best vermogen naar de adressen van de leden. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet bereiken van de uitnodigingen aan een lid indien diens adres niet beschikbaar was bij de vereniging.
Art.  12: De algemene vergadering kiest bij geheime stemming de voorzitter en de ondervoorzitter van het bestuur voor een duur van maximum 15 maanden. De overige bestuursfuncties worden toegekend aan de kandidaten bestuursleden. Elk actief lid heeft een stem. Minstens om het jaar  heeft een algemene vergadering plaats, waarop het bestuur verslag uitbrengt over de werking tijdens het voorbije jaar. De stemmingen op de algemene vergadering worden beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en door volmacht vertegenwoordigde leden, behalve in gevallen waarin de statuten het anders voorzien. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of wordt, indien de voorzitter het wenst, het voorstel verworpen. De stemming geschiedt in het geheim op verzoek van drie leden van de algemene vergadering. Beslissingen die een wijziging van de statuten inhouden, kennen slechts worden doorgevoerd indien hiervoor een tweederde meerderheid bestaat op een algemene vergadering.
Art.  13: Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgesteld. Dit verslag wordt via electronische post rondgestuurd naar de actieve leden. De algemene vergadering kan niet doorgaan als niet alle aanwezigen kennis hebben van de inhoud van het vorige verslag. Het verslag wordt op de volgende algemene vergadering goedgekeurd. Deze verslagen worden minimum in electronisch formaat onbeperktbijgehouden door de secretaris van de vereniging.
Art.  14: Iedere wijziging van de statuten wordt binnen de maand of voor de eerstvolgende algemene vergadering electronisch naar alle leden toegezonden.

IV.           Het bestuur
Art. 15: De vereniging heeft een bestuur waarin minstens volgende functies worden verdeeld: een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris.  Er zijn minstens vier bestuursleden.  Bestuursleden moeten actief lid zijn van de vereniging.
Art. 16: Is de voorzitter een arts, dan moet de ondervoorzitter een apotheker zijn.  Is de voorzitter een apotheker dan moet de ondervoorzitter een arts zijn. In het bestuur zijn dus steeds minstens één apotheker en één arts aanwezig. Deze bepaling vervalt bij gebrek aan een kandidaat voor minstens één van deze functies uit één van beide groepen.
Art. 17: Alle bestuursleden met een functie zijn afzonderlijk gemachtigd om postliggende stukken, postassignaties, aangetekende brieven en dergelijke, gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen.
Art. 18: De duur van het mandaat tot bestuurslid wordt vastgesteld op maximum 15 maanden.   De uittredende bestuursleden zijn opnieuw verkiesbaar. Het mandaat vervalt wanneer de apotheker of arts niet meer voldoet aan de bepalingen van art. 5.
Art. 19: De modaliteiten der verkiezingen worden geregeld door het reglement van inwendige orde en door het aftredend bestuur.   De voorbereiding van de algemene vergadering gebeurt door het bestuur. Het bestuur stelt de dagorde op, verwittigt de leden en brengt verslag uit over de werking.
Art. 20 : Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten, het mag onder meer, mits goedkeuring op de algemene vergadering, zonder dat deze opsomming beperkend is, en zonder afbreuk te doen aan de statuten, schikkingen treffen, compromissen sluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, alle bijzonder machten toekennen aan mandatarissen van zijn keuze, al dan niet leden.
Art. 21 : Het bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar.
Art. 22 : Het bestuur stelt een reglement van inwendige orde op.
Art. 23 : De beslissingen binnen het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid tenzij in de statuten anders vermeld. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

V.             Financien
Art. 24: Bij het begin van elk werkingsjaar wordt door de algemene vergadering een penningmeester aangeduid volgens de procedure in Art 12. Deze penningmeester beheert de financiën van de VAKB. Hij dient de financiële toestand van de VAKB te documenteren en op elke vergadering kort verslag uit te brengen van de financiële toestand. Op de laatste algemene vergadering van het werkingsjaar wordt een financieel jaaroverzicht ter goedkeuring voorgelegd. Dit jaaroverzicht moet minstens bevatten: de financiële toestand bij aanvang en bij het eind van het werkingsjaar en een overzicht van de volgende uitgavenposten: sociale activiteiten, organisatie van symposia en aankoop van didactisch materiaal. De voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester hebben volmacht op de liquide middelen.
Art. 25: De boekhouding dient volledige traceerbaarheid van alle gelden te garanderen. Alle verrichtingen moeten gestaafd kunnen worden door rekeningsuittreksels, facturen, kasticketten of ander bewijsmateriaal. Financiële jaaroverzichten worden onbeperkt bijgehouden, andere financiële documentatie gedurende minstens drie jaar.
Art. 26: Omwille van redenen van discretie dienen bij financiële documenten de volgende voorschriften gehanteerd: alle papieren documenten dienen achter slot bewaard en alle electronische documenten worden beveiligd door een paswoord, bij het begin van het jaar te hernieuwen en bekend bij voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester van de VAKB.
Art. 27: Een rekening bij een financiële instelling (op naam van de VAKB) zal dienen om het liquide vermogen te beheren. Elk lid heeft recht op inzage in alle financiële verrichtingen van de VAKB. Dit recht kan uitgeoefend worden op elke algemene vergadering.
Art 28: De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen bij uittreding, uitsluiting of overlijden nooit teruggave of vergoeding vorderen van bijdragen of gedane inbrengen,  noch hebben zij recht op enige inkomsten, winsten van de vereniging. Bij ontbinden van de vereniging worden de middelen 3 jaar geblokkeerd om herbronning mogelijk te maken. Daarna worden zij aangewend tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mogen niet uitgekeerd worden aan de leden.
 

VI.           Diverse bepalingen
Art. 29: Het dienstjaar begint met 1 augustus en eindigt op 31 juli van elk jaar.
Art. 30: Elke beslissing, behalve de verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter, kan worden tegengehouden indien 80% van de aanwezige en vertegenwoordigde apothekers – leden dit eisen. Elke beslissing, behalve de verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter, kan worden tegengehouden indien 80% van de aanwezige en vertegenwoordigde artsen – leden dit eisen. Deze procedure kan enkel onmiddellijk na een beslissing worden ingeroepen, niet achteraf.
Art. 31: Elke beslissing, behalve de verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter, kan worden tegengehouden indien 80% van de aanwezige en vertegenwoordigde apothekers, met een minimum van 2, leden dit eisen. Elke beslissing, behalve de verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter, kan worden tegengehouden indien 80% van de aanwezige en vertegenwoordigde artsen-leden, met een minimum van 2, leden dit eisen. Deze procedure kan enkel onmiddellijk na een beslissing worden ingeroepen, niet achteraf.
Art. 32: Voor alles wat hier niet is voorzien is het reglement van inwendige orde dat opgesteld wordt door het bestuur van de vereniging van toepassing.